Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Vyepti® (eptinezumab) ble lansert 1. juli 2023

Lundbeck er glade for å kunne dele nyheten om at Vyepti® har fått «ja» i Beslutningsforum 

Dette betyr at leger i de norske helseforetakene kan ta i bruk vår nye kalsitonin-genrelatert peptid (CGRP)-hemmer  fra 1. juli 2023.1 Behandlingen refunderes for voksne pasienter med kronisk migrene, hvor tidligere behandling fra minst tre legemiddelklasser og minst to subkutane CGRP-hemmere skal være forsøkt.1  Du finner de øvrige vilkårene nederst i dette nyhetsbrevet. 

 

Vyepti® er et antistoff som binder CGRP-liganden og administreres som en intravenøs infusjon.2 Sammenlignet med placebo var det flere pasienter* som opplevde en reduksjon i månedlige migrenedager med Vyepti®.1,2 I tillegg virker medisinen raskt og allerede på dag 1.3-6

 

 

Rask innsettende effekt 

Lundbeck har gjort en studie der pasientene ble gitt Vyepti® 1-6 timer inn i et pågående migreneanfall, og Vyepti® er den eneste CGRP-hemmeren som har blitt undersøkt på denne måten. Man undersøkte hvor raskt pasientene opplevde fravær av smerte og de mest plagsomme symptomene, samt bruk av anfallsmedisin. Pasientene som fikk Vyepti® ble raskere* smerte- og symptomfrie enn de som fikk placebo, og de brukte mindre* anfallsmedisin innen 24 timer.6 I en sikkerhetsstudie som gikk over to år, rapporterte pasienter som ble gitt Vyepti®, bedre livskvalitet og dette vedvarte gjennom hele studieperioden.7

 

 

Effekt hos pasienter med medikamentoverforbrukshodepine (MOH) 

Effekten av Vyepti® har også blitt undersøkt hos pasienter med dobbeltdiagnosen kronisk migrene og MOH. I registreringsstudien PROMISE 2, som ble gjort på pasienter med kronisk migrene, hadde 40 % av pasientene tilleggsdiagnosen MOH. Subgruppeanalyser viste at Vyepti® har like god effekt hos denne pasientgruppen.8 I tillegg opplevde en tredjedel av pasientene som fikk Vyepti® at de hverken hadde kronisk migrene eller MOH ved studieslutt, hvilket var flere** enn de som fikk placebo.9

 

 

Infusjonstid 

Infusjonen tar bare 30 minutter og maksimal serumkonsentrasjon (Cmax) oppnås ved avslutning av infusjonen. Gjennomsnittlig terminal eliminasjonshalveringstid er 27 dager.10

 

Det er helsepersonell som administrerer Vyepti®, noe som sikrer compliance, samtidig som pasienten får mulighet til å snakke med lege eller sykepleier om sin migrene i forbindelse med infusjonen. Fra de som jobber i klinikken har vi fått mange tilbakemeldinger om at pasienter setter pris på dette.

 

 

Sikkerhet og tolerabilitet 

Sikkerhet og tolerabilitet har blitt evaluert hos over 2000 pasienter med migrene som fikk minst én dose av legemiddelet. De vanligste bivirkningene var nasofaryngitt, fatigue, infusjonsrelaterte reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner. De fleste overfølsomhetsreaksjonene oppstod under infusjonen og var ikke alvorlige. Bivirkninger relatert til infusjonsstedet forekom sjelden og i samme frekvens som de som fikk placebo (<2%).11

 

 

 

Reseptregisteret 

Tall fra reseptregisteret (2022) viste at 32 % av alle pasienter som fikk en CGRP-hemmer byttet til en annen. Dette forteller oss at det fortsatt er behov for nye og effektive legemidler til pasienter med kronisk migrene.12

 

 

 

Har dere medisinske eller praktiske spørsmål rundt behandlingen med Vyepti® blir vi glade for å høre fra dere. Vi er bare en telefon unna. 

 

 

*Statistisk signifikant forskjell

** Post hoc studie, ikke regnet statistikk

 

 

 

Vilkår for behandling med Vyepti®.1 

Vilkår for behandling med Vyepti®.1

 

Behandlingen gjelder for voksne pasienter med kronisk migrene;
o Med minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder
o Hvis legen opplyser at pasienten har hatt medikamentoverforbrukshodepine (MOH), skal det dokumenteres i journal at det er gjennomført medikamentavvenning
o Behandlingen kan kun foreskrives av spesialist i nevrologi ved offentlig sykehus

 

Krav til tidligere behandling;
o Forebyggende behandling fra minst tre legemiddelklasser skal være forsøkt, se referanse 1 for aktuelle legemiddelklasser
o Tidligere behandling med minst to subkutane CGRP-hemmere skal være forsøkt, se referanse 1 for aktuelle legemidler

 

o Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker
o Pasienter som ikke opplever effekt, skal ikke lenger ha behandlingen

 1. Nye metoder

 2. Vyepti® SPC 11/2022 avsnitt 5.1.

 3. Ashina M, Saper J, Cady R et al. Eptinezumab in episodic migraine: A randomized, double-blind, placebo-controlled study (PROMISE-1), Cephalalgia 2020, Vol. 40(3) 241-254.

 4. Lipton RB, Goadsby PJ, Smith J, et al. Efficacy and safety of eptinezumab in patients with chronic migraine. Promise-2. Neurology. 2020;94(13):e1365–77.

 5. Dodick DW, Gottschalk C, Cady R, et al. Eptinezumab Demonstrated Efficacy in Sustained Prevention of Episodic and Chronic Migraine Beginning on Day 1 After Dosing. Headache. 2020;60(10):2220–31.

 6. Winner PK, McAllister P, Chakhava G, et al. Effects of Intravenous Eptinezumab vs Placebo on Headache Pain and Most Bothersome Symptom When Initiated During a Migraine Attack: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;325(23):2348–56

 7. Kudrow D, Cady RK, Allan B, et al. Long-term safety and tolerability of eptinezumab in patients with chronic migraine: a 2-year, open-label, phase 3 trial. BMC Neurol. 2021;21(1):126

 8. Diener HC, Marmura MJ, Tepper SJ, et al. Efficacy, tolerability, and safety of eptinezumab in patients with a dual diagnosis of chronic migraine and medication-overuse headache: Subgroup analysis of PROMISE-2. Headache. 2021;61(1):125–36

 9. Marmura MJ, Diener HC, Cowan R.P et. Preventive migraine treatment with eptinezumab reduced headache medication and headache frequency to below diagnostic thresholds in patients with chronic migraine and medication-overuse headache. Headache. 2021;61:1421-1431.

 10. Vyepti® SPC 11/2022 avsnitt 5.2.

 11. Vyepti® SPC 11/2022 avsnitt 4.8.

 12. Reseptregisteret, FHI, 14.01.2022

Felleskatalogtekst Vyepti®

 

NO-VYEP-0059-2023.06

 

Dato publisert 01.06.2023