Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pÄ helsepersonell

Du forlater nÄ hjernenett.no

Nyhetsbrev EAN – 2022

Årets “European Academy of Neurology” kongress fant sted i Wien i slutten av juni, og hadde over 8000 deltagere til stede bĂ„de fysisk og virtuelt.

Tema for kongressen var «Getting evidence into practice», og det ble reflektert av foredragene som i stor grad handlet om Ä implementere ny kunnskap i klinisk praksis. Programmet var variert, med sÞkelys pÄ nevrologiske sykdommer, nevroonkologi, slag og epilepsi. Mange av foredragene og postersesjonene handlet ogsÄ om hodepine, med omfattende symposier om blant annet sekundÊre hodepiner og «cortical spreading depression».

 

PĂ„ symposiumet om sekundĂŠre hodepiner holdt Olivia Grech et foredrag om sammenhengen mellom overvekt hos kvinner, idiopatisk intrakraniell hypertensjon (IIH) og hodepine. Hun introduserte ogsĂ„ androgen som mulig biomarkĂžr for IIH, samt Glucagon-like peptid-1 og 11ÎČ-hydroksysteroid dehydrogenase type 1 som potensielle mĂ„l for behandling av IIH i nye kliniske studier (1). Fenotypen til vedvarende post-traumatisk hodepine (PTH) ble tatt opp i et annet innlegg, og en studie har vist at flertallet av slike pasienter sliter med moderat til sterk hodepine nesten daglig. Den vanligste fenotypen lignet migrene, mens en kombinasjon av migrene og spenningshodepine var nest vanligst, fulgt av ren spenningshodepine. Enkelte pasienter rapporterte om kun lyd- og lysskyhet, uten hodepine (2). En Ă„pen klinisk studie har vist god effekt av behandling med CGRP-hemmere for PTH (3).

 

Lundbeck holdt tre sesjoner om migrenepasienter i fare for Ä utvikle medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Foredragsholderne Hans-Christoph Diener, Christofer Lundqvist, Patricia Pozo-Rosich og Henrik Schytz m.fl. belyste problematikken fra ulike perspektiver og publikum fikk hÞre om kliniske utfordringer hos migrenepasienter, behandling av MOH og hvordan pasienten kan fÄ hjelp til Ä bryte ut av den onde sirkelen.

 

Diagnosekriteriene for MOH er Ä ha hodepine i 15 dager eller flere per mÄned hos en pasient som allerede har en primÊrhodepine, samt bruker smertestillende i 15 dager eller mer per mÄned i tre mÄneder (paracetamol eller NSAIDS). Dersom pasienten bruker ergotaminer, triptaner, kombinasjonsmedikamenter eller opioider er grensen 10 dager eller mer per mÄned.

 

I Norge forekommer kronisk migrene hos 0,5 – 1 % av befolkningen (4). Det er estimert at omtrent 50 % av pasienter med kronisk migrene vil utvikle MOH (5) og kvinner med lav utdanning, metabolsk syndrom og hþyt inntak av koffein har stþrst risiko. Andre vanlige symptomer og komorbiditeter hos disse pasientene er angst, depresjon, kroniske muskel- og skjelettsmerter og gastrointestinale plager. De kan oppleve at akuttmedisinen de bruker mot hodepine ikke lenger har samme effekt som fþr og derfor trappes bruken av dem gradvis opp, slik at de havner i en ond sirkel hvor akuttmedisinen bidrar til mer hodepine. Alle typer smertestillende kan lede til MOH, men kombinasjonsmedikamenter, triptaner og opioider er assosiert med stþrst risiko (6).

 

BÄde Diener og Lundqvist la stor vekt pÄ at leger og pasienter bÞr lÊre mer om MOH slik at tilstanden kan forebygges. IfÞlge Lundqvist kan det vÊre vanskelig Ä snakke med pasienten om diagnosen, siden avhengighet av medisiner kan fÞre til stigmatisering og skyldfÞlelse hos bÄde pasienten og legen som foreskrev dem. Det er derfor viktig Ä ha en Äpen kommunikasjon hvor pasienten fÄr forstÄelse for, og medbestemmelsesrett til behandlingsforlÞpet. En mÄte Ä gjÞre dette pÄ er metoden «Brief Intervention Approach», hvor legen forklarer bakgrunnen for MOH og gir rÄd for nedtrapping av medisinforbruk basert pÄ et forhÄndsbestemt oppsett. Pasienten informeres ogsÄ om at hodepinen antagelig forverres de fÞrste to ukene fÞr bedring inntreffer og kommer i samrÄd med lege og sykepleier frem til strategier for Ä hÄndtere det (7). En senere studie viste at effekten av behandlingen varer lenge (over ett Är), med lav forekomst av tilbakefall (8).

 

Det er imidlertid en pÄgÄende diskusjon om hvilken behandling som gir best resultat ved MOH; avslutte behandling med akuttmedisin brÄtt, eller starte med forebyggende behandling mens man trapper ned akuttmedisinen? Eller stoppe med akuttbehandling og vurdere oppstart av forebyggende behandling underveis? I en studie fra 2020 hvor man sammenlignet forskjellige tilnÊrminger for behandling av MOH, ga det stÞrst effekt Ä slutte med akuttmedisin samtidig som det ble gitt forebyggende behandling fra starten (9). BÄde topimarat, botox og CGRP-hemmere har vist effekt i behandling av MOH, men det trengs likevel flere studier for Ä kunne si noe om nÄr i prosessen forebyggende behandling bÞr gis nÄr man slutter med akuttmedisin (10). I fÞlge Pozo-Rosich vet vi heller ikke hvorfor enkelte utvikler MOH og hvorfor noen klarer Ä bryte ut av den onde sirkelen, mens andre stadig fÄr tilbakefall. For legene er det derfor viktig Ä ha pasienten i fokus og lage en individualisert behandlingsplan for Ä oppnÄ et godt og langvarig resultat (11).

 

Det er ulik praksis i mange land pÄ hvor mange forebyggende behandlinger pasientene mÄ prÞve ut fÞr de kan fÄ tilbud om en CGRP-hemmer. I Norge er kravet tre forebyggende behandlinger fra ulike medikamentklasser (12). Professor Diener fortalte fÞlgende om behandlingspraksisen i hans hjemland: «I Tyskland mÄ pasienten prÞve seks ulike forebyggende behandlinger fÞr de kan fÄ tilbud om en CGRP-hemmer. AltsÄ er retningslinjene laget av mennesker som IKKE har migrene!».

 

Tema for en av paneldebattene under EAN var: BÞr CGRP-hemmere vÊre fÞrstelinjebehandling for alle med kronisk migrene? CGRP-hemmere har langt fÊrre bivirkninger enn tradisjonelle migrenemedikamenter som topimarat (13), og en studie med direkte sammenligning har vist at erenumab ogsÄ hadde bedre effekt enn topimarat. Studien viste at det var signifikant fÊrre pasienter som sluttet pÄ grunn av bivirkninger av de som fikk erenumab (10,6 %) sammenlignet med de som fikk topimarat (38,9 %). Det var ogsÄ signifikant flere pasienter som oppnÄdde >50 % reduksjon i mÄnedlige migrenedager fra baseline med erenumab (55,4 %) sammenlignet med topimarat (31,2 %) (14). CGRP-hemmere er dyrere enn eldre medisiner mot kronisk migrene, og det er lett Ä tenke at begrenset tilgang er Þkonomisk fornuftig (12). PÄ den annen side: Kronisk migrene rammer i hovedsak kvinner i yrkesaktiv alder (15). Ville ikke samfunnet i sum ha tjent pÄ at de kan stÄ i arbeid og deltatt aktivt i familielivet? SamfunnsÞkonomiske aspekter ved migrene ble tatt opp pÄ satelittsymposiet til Novartis, og Messoud Ashina fra Dansk

Hodepinesenter la blant annet vekt pĂ„ at riktig behandling mĂ„ komme til rett tid – og at dette er parametere det burde forskes mer pĂ„.

 

CGRP-hemmere har vÊrt en del av behandlingen for migrene siden 2018 og det er per i dag 3 godkjente alternativer i Norge. En ny, intravenÞs CGRP-hemmer vil etter hvert bli tilgjengelig. Legemiddelet heter VyeptiŸ (eptinezumab) og er allerede godkjent i USA, Australia, Sveits m.fl.* Det som skiller VyeptiŸ (eptinezumab) fra de andre CGRP-hemmerne er at den administreres hver 3. mÄned (12 uker) og virker pÄ dag 1 (16). Siden CGRP-hemmerne har vÊrt tilgjengelige i fem Är, er det flere «Real World Evidence (RWE)»-studier som nylig har blitt publisert. Selv om det er forskjell pÄ slike studier og randomiserte kliniske studier (RCT), har European Headache Federation (EHF) brukt RWE-studier sammen med RCT-studier som grunnlag for nye retningslinjer for migrenebehandling.

 

EHF anbefaler nÄ behandling med CGRP-hemmere til pasienter med episodisk og kronisk migrene, og at de bÞr vurderes som fÞrstelinjebehandling. Behandlingspause bÞr vurderes etter 12-18 mÄneder, men behandlingen bÞr gjenopptas hvis migrenen blir verre etter seponering. Selv om det fins utilstrekkelig dokumentasjon pÄ at et bytte av CGRP-hemmer gir bedre effekt, mener EHF at det likevel kan vÊre det beste alternativet for enkelte pasienter. Pasientene skal behandles i minimum tre sammenhengende mÄneder fÞr effekten evalueres. I noen tilfeller responderer pasienten senere, derfor bÞr behandlingsrespons revurderes etter en periode med behandling i ytterligere tre mÄneder (17).

 

 

* Lundbeck vil presisere at VyeptiŸ (eptinezumab) vil bli finansiert i spesialisthelsetjenesten og avventer behandling i Beslutningsforum, sÄ VyeptiŸ (eptinezumab) er ikke markedsfÞrt per dags dato.

 1. Grech O, Mollan SP, Wakerley BR et al. (2020). Emerging themes in idiopathic intracranial hypertension. J Neurol, 267(12), 3776-3784. https://doi.org/10.1007/s00415-020-10090-4

 2. Ashina H, Iljazi A, Al-Khazali HM et al. (2020). Persistent post-traumatic headache attributed to mild traumatic brain injury: Deep phenotyping and treatment patterns. Cephalalgia, 40(6), 554-564. https://doi.org/10.1177/0333102420909865

 3. Ashina H, Iljazi A, Al-Khazali HM et al. (2020). Efficacy, tolerability, and safety of erenumab for the preventive treatment of persistent post-traumatic headache attributed to mild traumatic brain injury: an open-label study. The Journal of Headache and Pain, 21(1), 62. https://doi.org/10.1186/s10194-020-01136-z

 4. Aamodt AH, Bjork MH, Alstadhaug KB et al. (2019). Practical management of headache. Tidsskr Nor Laegeforen, 139(7). https://doi.org/10.4045/tidsskr.18.0837 (Praktisk hÄndtering av hodepine.)

 5. Alstadhaug KB, Ofte HK & Kristoffersen ES (2017). Preventing and treating medication overuse headache. Pain Rep, 2(4), e612. https://doi.org/10.1097/ pr9.0000000000000612

 6. Diener HC, Holle D, Solbach K et al. (2016). Medication-overuse headache: risk factors, pathophysiology and management. Nat Rev Neurol, 12(10), 575-583. https://doi. org/10.1038/nrneurol.2016.124

 7. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG et al. (2015). Brief intervention for medication overuse headache in primary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 86(5), 505-512. https://doi.org/10.1136/jnnp-2014-308548

 8. Kristoffersen ES, Straand J, Russell MB et al. (2017). Lasting improvement of medication overuse headache after brief intervention – a long-term follow-up in primary care. Eur J Neurol, 24(7), 883-891. https://doi.org/10.1111/ene.13318

 9. Carlsen LN, Munksgaard SB, Nielsen M et al. (2020). Comparison of 3 Treatment Strategies for Medication Overuse Headache: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurology, 77(9), 1069-1078. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.1179

 10. Diener HC, Antonaci F, Braschinsky M et al. (2020). European Academy of Neurology guideline on the management of medication-overuse headache. European Journal of Neurology, 27(7), 1102-1116. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ene.14268

 11. Society, A. H. (2019). The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 59(1), 1-18. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/head.13456

 12. Husbyn H, Bryn S, Aas I et al. (2022). Gjennomgang av refusjonsvilkar for legemidler til forebygging av kronisk migrene (CGRP-hemmere) og tiltak for a fremme etterlevelse https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/ Refusjon%20diverse/Rapport%20-%20Gjennomgang%20av%20refusjonsvilkÄr%20 for%20migrenemidler%20(CGRP-hemmere).pdf

 13. Overeem LH, Raffaelli B, Mecklenburg J et al. (2021). Indirect Comparison of Topiramate and Monoclonal Antibodies Against CGRP or Its Receptor for the Prophylaxis of Episodic Migraine: A Systematic Review with Meta-Analysis. CNS Drugs, 35(8), 805-820. https:// doi.org/10.1007/s40263-021-00834-9

 14. Reuter U, Ehrlich M, Gendolla A et al. (2022). Erenumab versus topiramate for the prevention of migraine – a randomised, double-blind, active-controlled phase 4 trial. Cephalalgia, 42(2), 108-118. https://doi.org/10.1177/03331024211053571

 15. Al-Hassany L, Haas J, Piccininni M et al. (2020). Giving Researchers a Headache – Sex and Gender Differences in Migraine [Systematic Review]. Frontiers in Neurology, 11. https:// doi.org/10.3389/fneur.2020.549038

 16. VYEPTIÂź SPC, 06/2022.

 17. Sacco S, Amin FM, Ashina M et al. (2022). European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention – 2022 update. The Journal of Headache and Pain, 23(1), 67. https://doi.org/10.1186/s10194-022-01431-x

Felleskatalogtekst VyeptiÂź

 

NO-VYEP-0016-2022.08

 

Dato publisert 31.08.2022